Ranking TOP 10: Naj­lep­sza lampa łukowa do salonu

Jeste­ście w trak­cie poszu­ki­wa­nia tej jed­nej, jedy­nej lampy do swo­jego salonu? Jeśli tak, to pew­nie nie raz zasta­na­wia­li­ście się jaki model byłby naj­lep­szy. Wybór jest naprawdę ogromny, więc trzeba się dobrze zasta­no­wić, jakie macie ocze­ki­wa­nia wzglę­dem nowego oświe­tle­nia.

W rankingu dostęp­nych jest tak wiele pro­duk­tów, że cza­sami ciężko pod­jąć jedną decy­zję. Nic więc dziw­nego, że może­cie być zdez­o­rien­to­wani. Jeśli wciąż nie zna­leź­li­ście swo­jej ide­al­nej lampy, koniecz­nie prze­czy­taj­cie poniż­szy arty­kuł. Dzięki temu dowie­cie się, gdzie naj­le­piej spraw­dzi się rankingowe oświe­tle­nie łukowe.

Lampa na pałąku – duża lampa sto­jąca

Lampa podło­gowa na pałąku z pew­no­ścią skrad­nie serce oso­bom cenią­cym sobie nie­ba­nalny oraz eks­tra­wa­gancki design. Jest to ide­alne zastęp­stwo dla stan­dar­do­wych źró­deł oświe­tle­nia. Lampy podło­gowe na pałąku mają nie­spo­ty­kane formy, które oddają spo­sób myśle­nia wła­ści­ciela.

Nie można wyobra­zić sobie nowo­cze­snego wnę­trza bez dużej lampy podło­go­wej. Będą one ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, które kochają nie­tu­zin­kowe wzor­nic­two. To, jaką łukową lampę podło­gową dobie­rze­cie, zależy już wyłącz­nie od Waszych oso­bi­stych pre­fe­ren­cji oraz aranżacji salonu.

Najlepsza lampa łukowa do salonu ranking wrzesień 2021

Rankingowe duże lampy sto­jące cenione są nie tylko przez wła­ści­cieli prze­stron­nych domów czy miesz­kań, lecz także nowo­cze­snych przed­się­bior­ców i wła­ści­cieli obiek­tów użyt­ko­wych, któ­rzy coraz chęt­niej wybie­rają do swo­ich inwe­sty­cji wła­śnie takie modele oświe­tle­nia.

 

Lampa sto­jąca do salonu

Znaczna więk­szość osób w swo­ich domach czy też miesz­ka­niach mon­tuje oświe­tle­nie wiszące. Oczy­wi­ście w nie­któ­rych pomiesz­cze­niach rze­czy­wi­ście spraw­dza się ono świet­nie nie­stety w innych już nie koniecz­nie. Musi­cie wie­dzieć, że Wasz stół w salo­nie potrze­buje lampy podło­go­wej w kształ­cie łuku — to ona sprawi, że będzie ide­al­nie oświe­tlony.

Ważną rze­czą przy wybo­rze oświe­tle­nia jest jego jakość. Nie­stety, ale jedna lampa wisząca w salo­nie to za mało. Jeśli nie chce­cie, aby Wasz wzrok z dnia na dzień sta­wał się coraz gor­szy, koniecz­nie wybierz­cie wyso­kiej klasy oświe­tle­nie łukowe z rankingowych propozycji. Co wła­ści­wie zapewni Wam mon­taż takiego rodzaju świa­tła?

Lampa sto­jąca łukowa świet­nie wpa­so­wuje się w styl nie­malże każ­dego wnę­trza. Sta­nowi ona cie­kawy ele­ment deko­ra­cyjny i bar­dzo dobre źró­dło oświe­tle­nia. Ich wybór jest naprawdę duży zarówno jeśli cho­dzi o mate­riał, z któ­rego zostały wyko­nane, jak i o cały design. Dla­tego wła­śnie każdy znaj­dzie taką nowo­cze­sną lampę podło­gową, jaka mu się zama­rzy.

Podłogowa lampa łukowa nad stół

Lampa sto­jąca do salonu nad stół powinna być przede wszyst­kim ener­go­ocz­szędna i zapew­niać Wam odpo­wied­nią ilość świa­tła. Nowo­cze­sne lampy do salonu posia­da­jące tech­no­lo­gię LED potra­fią być nawet do 90% bar­dziej oszczędne niż kla­syczne oświe­tle­nie. Przez to też są nad­zwy­czaj wydajne.

Lampa podło­gowa nad stół jest bar­dzo funk­cjo­nalna z racji tego, że wybie­ra­jąc ją, nie musi­cie mar­twić się o kolejne przy­łą­cze. Wystar­czy, że wepnie­cie kabel do kon­taktu, a Wasza nowo­cze­sna lampa podło­gowa zacznie dostar­czać Wam naj­wy­ższej jako­ści świa­tło. Waż­nym atu­tem tego typu oświe­tle­nia jest rów­nież to, że nie sta­nowi ono prze­szkody przy poru­sza­niu się w obrę­bie stołu.

Lampa sto­jąca do salonu nad stół świet­nie będzie wyglą­dała rów­nież w jadalni. Nie ma tutaj żad­nych ogra­ni­czeń i może sta­nąć wszę­dzie tam, gdzie tylko zechce­cie. Jedyny waru­nek to dostęp do zasi­la­nia. Lampa podło­gowa nad stół z rankingu jest bar­dzo wygod­nym roz­wią­za­niem, gdyż zaj­muje nie­wielką ilość miej­sca.

Tego rodzaju źró­dła światła naj­le­piej wypo­sa­żyć w żarówki emi­tu­jące świa­tło o bar­wie cie­płej. Zwłasz­cza gdy zostały posta­wione w miej­scu Two­jego wypo­czynku. Mogłoby Ci się wyda­wać, że to wła­ści­wie bez róż­nicy, ale tak nie jest. Świa­tło cie­płe ina­czej nazy­wane żół­tym jest naj­bar­dziej przy­jemne dla ludz­kiego oka. Dla­tego wła­śnie powinno zna­leźć się w Twoim salo­nie, w któ­rym spę­dzasz dość dużo czasu, zwłasz­cza odpo­czy­wa­jąc wie­czo­rami. Natę­że­nie światła w takim miej­scu nie powinno być zbyt wyso­kie. Zmie­nia się to jed­nak w momen­cie, gdy w salo­nie czy­tasz, bądź wyko­nu­jesz inne czyn­no­ści, które wyma­gają wytę­że­nia wzroku — wtedy naj­le­piej dopo­sa­żyć salon w świa­tło o więk­szym natę­że­niu i bar­wie zim­nej.

Lampa podło­gowa łukowa – do czy­ta­nia i nie tylko

W przy­padku, gdy w Waszym salo­nie oprócz oświe­tle­nia stołu chcie­li­by­ście rów­nież zapew­nić sobie dosko­nałe warunki do czy­ta­nia ksią­żek bądź pracy to naj­lep­szym wybo­rem będzie odpo­wied­nio dobrana rankingowa lampa do czy­ta­nia. Gdy miej­sce, w któ­rym wyko­nu­je­cie, któ­rą­kol­wiek z powy­żej opi­sa­nych czyn­no­ści ma być dobrze oświe­tlone, musi­cie w jego obrę­bie posta­wić łukową lampę podło­gową.

Lampa obok kanapy, na któ­rej będzie­cie czy­tać bądź pra­co­wać zapewni Wam dosko­nałą widocz­ność, dzięki czemu Wasze oczy nie będą nara­żone na uszko­dze­nie. Tak samo dobrym roz­wią­za­niem będzie umiesz­cze­nie lampy podło­go­wej nad fote­lem. Dzięki tym roz­wią­za­niom czyn­no­ści takie jak czy­ta­nie czy praca wyko­ny­wane póź­nym wie­czo­rem lub po zmroku staną się o wiele przy­jem­niej­sze i mniej szko­dliwe dla Waszego zdro­wia.

Łuko­wata lampa sto­jąca jest z pew­no­ścią pro­duk­tem god­nym pole­ce­nia. Jej funk­cjo­nal­ność spra­wia, że nie musi­cie mar­twić się mon­tażem. Mimo tego, że jest ona mode­lem sto­ją­cym, zapewni Wam takie świa­tło jak wiszące egzem­pla­rze. Dodat­kowo oświe­tle­nie pada­jące z lampy na wysię­gniku jest znacz­nie bar­dziej pre­cy­zyjne od tego pada­jącego z modeli mon­to­wa­nych przy sufi­cie.

Lampa do czy­ta­nia zapewni kom­fort, któ­rego nie da Wam żadne inne źró­dło świa­tła. Wszystko za sprawą sku­pio­nego, sto­no­wa­nego oświe­tle­nia wyso­kiej jako­ści. Model ten świet­nie spraw­dzi się jako nocna lampa podło­gowa, bo wła­ściwe oświe­tle­nie Waszych pomiesz­czeń jest nie­zwy­kle ważne szcze­gól­nie po zmroku.

Duże lampy sto­jące do salonu

W zależ­no­ści od tego, jak duże pomiesz­cze­nie posia­da­cie, to wła­śnie m.in. do jego roz­mia­rów powin­ni­ście dobrać wiel­kość oświe­tle­nia. Duże lampy sto­jące dosko­nale spraw­dzą się tam, gdzie mniej­sze modele nie dają sobie rady. Wybie­ra­jąc źró­dło świa­tła, powin­ni­ście zwró­cić także uwagę na całą aran­ża­cję miej­sca, w któ­rym ma zostać ono umiesz­czone. Nowo­cze­sne lampy do salonu nie będą paso­wały do każ­dego stylu. Na szczę­ście wybór tego modelu jest na tyle duży, że z pew­no­ścią każdy znaj­dzie coś dla sie­bie.

Duża lampa podło­gowa wybrana z rankingu świet­nie wpa­suje się w nowo­cze­sne pomiesz­cze­nia. Modele te zapew­niają Wam świa­tło zde­cy­do­wa­nie mniej jaskrawe i bar­dziej sto­no­wane od kla­sycz­nych lamp wiszą­cych. Jed­no­cze­śnie doświe­tlą one miej­sca, w któ­rych chcie­li­by­ście mieć tego świa­tła wię­cej. Nie zro­bi­cie tego z pomocą zwy­kłych wiszą­cych lamp, ponie­waż musie­li­by­ście umie­ścić je w abs­trak­cyj­nej kon­fi­gu­ra­cji.

Cał­ko­wi­cie mija­łoby się to z celem i z pew­no­ścią zepsuło cały wystrój pomiesz­cze­nia. Na całe szczę­ście lampa na wysię­gniku wystar­czy, aby osią­gnąć zamie­rzony cel. Oprócz tych prak­tycz­nych zalet posiada ona rów­nież duże walory este­tyczne. Mobil­ność sto­jącej lampy łuko­wej spra­wia, że nie ma ona żad­nej kon­ku­ren­cji.

W przy­padku mon­tażu modelu wiszą­cego zmiana jego poło­że­nia moż­liwa jest dopiero w momen­cie jego cał­ko­wi­tego demon­tażu. Wia­domo, wiąże się to z koniecz­no­ścią wyko­na­nia następ­nego przy­łą­cza, co gene­ruje dodat­kowe koszty. Gdy posia­da­cie lampę podło­gową w kształ­cie łuku, wystar­czy odpiąć zasi­la­nie i prze­nieść ją na nowe miej­sce. Nic prost­szego.

Lampy deko­ra­cyjne do salonu — style aranżacji

W tej chwili w rankingu dostęp­nych jest wiele naj­róż­niej­szych modeli łuko­wa­tych lamp sto­ją­cych. Do każ­dego wnę­trza będzie paso­wało coś innego. W pomiesz­cze­niach w stylu indu­strial­nym świet­nie spraw­dzą się czarne lampy łukowe, które nada­dzą mu jesz­cze bar­dziej suro­wego cha­rak­teru. Styl indu­strialny cechuje się chłod­nym mini­ma­li­zmem i nowo­cze­snymi for­mami tak więc rów­nie dobrze będzie paso­wała do niego lampa podło­gowa trój­nóg.

Jeśli w Waszych pomiesz­cze­niach kró­luje styl gla­mour, iście kró­lew­skim dodat­kiem sta­nie się złota lampa podło­gowa. Zde­cy­do­wa­nie pod­kre­śli cha­rak­ter tego wnę­trza i nada mu jesz­cze więk­szy szyk i ele­gan­cję, niż posia­dało ono przed jej mon­tażem. W domach i miesz­ka­niach urzą­dzo­nych w stylu glamour będzie paso­wała ide­al­nie lampa do salonu z aba­żu­rem.

Lampa podło­gowa sta­lowa i lampa łukowa srebrna świet­nie spraw­dzą się wszę­dzie tam, gdzie kró­luje styl nowo­cze­sny. Cha­rak­teryzuje go przede wszyst­kim mini­ma­lizm i prze­stron­ność. Wszyst­kie te cechy wystę­pują w wyżej wspo­mnia­nych mode­lach lamp. W pomiesz­cze­niach kre­owa­nych na styl nowo­cze­sny ide­al­nie spraw­dzi się także lampa podło­gowa z półokrą­głym klo­szem

Naj­lep­sze lampy łukowe do salonu wyróżnione przez redakcję 2021  

Najczęściej zadawane pytania na temat podłogowych lamp łukowych do salonu:

Podłogowa lampa na łuku do salonu nad stół i do jadalni

Ile lumenów nad stołem?

Nad stół w salonie warto zastosować źródło światła o temperaturze 3500 K oraz natężeniu pomiędzy 600 a 800 lm.Nad stół w salonie warto zastosować źródło światła o temperaturze 3500 K oraz natężeniu między 600-800 lm.

Jaka lampa nad stół?

Nad stołem i nieco wokół powinno być jasno, aby stworzyć niepowtarzalny klimat spotkania przy stole, warto wykorzystać podłogową lampę łukową, wówczas otoczenie nie będzie w centrum uwagi gości.

Ile lamp nad stołem w jadalni?

Zasadniczo skierowany strumień świetlny z lampy łukowej powinien wystarczyć, aby oświetlić dokładnie stół w jadalni.

Żyrandol, który daje dużo światła?

Żyrandole, choć nadal modne zastępowane są nowoczesnymi lampami łukowymi, z prostego powodu, po pierwsze przy przeprowadzce można taką lampę zabrać ze sobą, po drugie lampa łukowa emituje światło tam, gdzie jest skierowana i nie ma potrzeby do rozświetlania całego pomieszczenia.

Jaka moc żarówki nad stołem?

Nad stół w jadalni klasyczna żarówka o mocy 40 W powinna wystarczyć, co ważne z mocą też nie ma co przesadzać, gdyż z czasem może to być kosztowna inwestycja. Warto zastosować oświetlenie LED o ciepłej barwie dostarczające około 700 lm.

Aktualizacja: wrzesień 2021

ZOSTAW OPINIE

Zostaw opinie
Please enter your name here

spis treści:

Ranking TOP 10: Najlepszy kawowy stoliczek drewniany do salonu

Stolik w salonie to element podstawowego wyposażania podobnie jak kanapa. Warto mieć na czym postawić kawę, kiedy przyjdą goście. Stoliczek pełni nie tylko funkcję praktyczną, jaką jest podtrzymanie kawy i przekąsek na wygodnym poziomie, ale także jest dekoracyjnym elementem wyposażenia i tu właśnie zaczynają się trudności. Jak wybrać odpowiednią kolorystykę, kształt, a nawet rodzaj drewna. Sprawdź co i jak w poradniku i zobacz, jakie mamy propozycję najlepszych stoliczków do kawy.

Ranking TOP 10: Najlepsze palenisko ogrodowe

Mając ogród trudno czasami nie rozpalić grilla, jego bardziej ekologiczną formą jest ognisko. Palone drewno z pewnością pozostawia na jedzeniu mniej toksycznych substancji, ale istnieje wiele rodzajów palenisk ogrodowych i nie wszystkie są bezpieczne. Trzeba zachować zasady bezpieczeństwa i wybrać odpowiednie palenisko, które będzie mobilne i nie będzie nieużywane przeszkadzać dzieciom w zabawach w ogrodzie. Jak to zrobić i jakie są wady i zalety różnych palenisk opisaliśmy w artykule.

Ranking TOP 10: Najlepsza klatka dla królika

Wiele dzieci chce mieć swoje zwierzątko na pewnym etapie rozwoju. Jest to forma edukacji jak zadbać nie tylko o siebie, ale także o domowego pupila. Posiadanie w domu królika miniaturki wymaga odpowiednich warunków, podstawą jest odpowiednia klatka, w której pupil będzie czuć się swobodnie i bezpiecznie. Jak wiec spełnić marzenie dziecka i utrzymać kontrole nad królikiem w domu?

Ranking TOP 10: Najlepszy fotel uszak szary

Dobry wygodny fotel daje wytchnienie, chwilę relaksu i odpoczynku, a także jest elementem wystroju. Wybór odpowiedniego modelu może być czasochłonny i kłopotliwy. Podpowiadamy, czym trzeba się kierować, wybierając porządny uszaty fotel. Oraz pokrótce przedstawiamy kawałek historii tego mebla, tłumacząc, dlaczego jest ponadczasowy i wciąż pożądany przez wielu miłośników foteli.

Ranking TOP 10: Najlepsza płyta gazowa

Kuchnia to miejsce, w którym przygotowuje się najdoskonalsze posiłki, jest nieodłącznym elementem każdego mieszkania oraz domu. Pierwsze co przychodzi na myśl, mówiąc o kuchni to kuchenka, która umożliwia przygotowanie gorących posiłków. Sama kuchenka to jednak na miarę XXI wieku za mało, wolnostojące kuchenki zastępowane są najczęściej przez nablatowe płyty gazowe, które bardziej pasują do nowoczesnych kuchni i są bardziej ekonomiczne w użytkowaniu. Pozostaje pytanie, która i dlaczego jest korzystniejsza?

Ranking TOP 10: Dobry soundbar do 1000 zł

Nowoczesne telewizory poza dobrej jakości obrazem, nie są w stanie dostarczyć wysokiej klasy dźwięków, które nas przybliżyć do kinowej jakości. Podobnie z komputerami lub laptopem bez dobrego nagłośnienia brakuje odpowiednich wrażeń słuchowych. Nowoczesną i praktyczną alternatywą dla rozbudowanych i drogich zestawów kolumn, są soundbary. Zapewniają bardzo wysokiej jakości doznania słuchowe, świetny dźwięk przestrzenny i głęboki bass. Wybór jednak nie jest łatwy dlatego dobrze jest sprawdzić nasz poradnik i wy wybrać topowy sprzęt z rankingu.

Zobacz również:

Ranking TOP 10: Najlepsza mata chłodząca dla psa i kota

Upalne dni bez zachowania odpowiednich środków ostrożności mogą okazać się szkodliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych pupili. W przypadku ludzi wychłodzenie organizmu to kwestia napoju z lodem lub nawet samej klimatyzacji. Psy mają nieco trudniej, sierści zdjąć przecież nie mogą, są za to inne skuteczne sposoby, aby ulżyć nieco pupilom w upalny dzień.

Ranking TOP 10: Naj­lep­sza lampa łukowa do salonu

Oświetlenie stołu w salonie lub miejsca do czytania to nie lada wyzwanie. Trzeba dobrać odpowiednią barwę oświetlenia, moc żarówki oraz rozproszenie promieni. Jakby tego było mało, liczą się także kwestie estetyczne. Łukowa lampa do salonu musi pasować do całości aranżacji. Jak więc wybrać odpowiednią lampę, aby była wygodna, estetyczna a do tego praktyczna? Zobacz nasz poradnik i najlepsze propozycje oświetlenia.

Ranking TOP 10: Najlepszy kawowy stoliczek drewniany do salonu

Stolik w salonie to element podstawowego wyposażania podobnie jak kanapa. Warto mieć na czym postawić kawę, kiedy przyjdą goście. Stoliczek pełni nie tylko funkcję praktyczną, jaką jest podtrzymanie kawy i przekąsek na wygodnym poziomie, ale także jest dekoracyjnym elementem wyposażenia i tu właśnie zaczynają się trudności. Jak wybrać odpowiednią kolorystykę, kształt, a nawet rodzaj drewna. Sprawdź co i jak w poradniku i zobacz, jakie mamy propozycję najlepszych stoliczków do kawy.

Ranking TOP 10: Najlepsze legowisko dla psa do domu

Legowisko dla psa to ważny element dla samego pupila oraz jego właściciela. Daje psiakowi chwilę odpoczynku, schronienie oraz poczucie bezpieczeństwa na wypadek stresujących sytuacji Takie domowe legowisko powinno spełniać wymagania obu stron, aby stało się praktyczną leżanką dla psiaka. Przedstawiamy w artykule szereg cech, jakie powinno wyróżniać najlepsze legowisko dla psa domowego.

Ranking TOP 10: Najlepsze palenisko ogrodowe

Mając ogród trudno czasami nie rozpalić grilla, jego bardziej ekologiczną formą jest ognisko. Palone drewno z pewnością pozostawia na jedzeniu mniej toksycznych substancji, ale istnieje wiele rodzajów palenisk ogrodowych i nie wszystkie są bezpieczne. Trzeba zachować zasady bezpieczeństwa i wybrać odpowiednie palenisko, które będzie mobilne i nie będzie nieużywane przeszkadzać dzieciom w zabawach w ogrodzie. Jak to zrobić i jakie są wady i zalety różnych palenisk opisaliśmy w artykule.

Ranking TOP 10: Najlepsza klatka dla królika

Wiele dzieci chce mieć swoje zwierzątko na pewnym etapie rozwoju. Jest to forma edukacji jak zadbać nie tylko o siebie, ale także o domowego pupila. Posiadanie w domu królika miniaturki wymaga odpowiednich warunków, podstawą jest odpowiednia klatka, w której pupil będzie czuć się swobodnie i bezpiecznie. Jak wiec spełnić marzenie dziecka i utrzymać kontrole nad królikiem w domu?

Polecane wpisy:

Ranking TOP 10: Najlepsza hulajnoga elektryczna

Hulajnoga elektryczna to urządzenie, które na męczących nogi odcinkach trasy odciąża zmęczony organizm. Jest też elementem świetnej zabawy i szybkiego poruszania się między odległymi punktami. Hulajnoga może zastąpić popularne środki lokomocji i transport publiczny, bez konieczności kupowania biletu. Jak wybrać sprawdzony model, który będzie trwały, odpowiednio szybki, a przy tym prawnie dopuszczony do ruchu? Sprawdź nasz poradnik i wybierz najlepszy model dla siebie.

Ranking TOP 10: Najlepsza mokra karma dla psa

Karma dla psa to zdecydowanie lepsze wyjście niż resztki po obiedzie. Czym różni się mokra od suchej karmy? Na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze właściwego pokarmu dla naszego pupila. Odpowiadamy na te pytania i uprzedzamy czym grozi nieodpowiednie karmienie psa.

Ranking TOP 10: Najlepszy szampon na wypadanie włosów

Jak poradzić sobie z wypadającymi włosami? Nieprzyjemny problem dotyczy 40% polaków, dlatego możesz oswoić się z łysiną lub podjąć walkę, korzystając z naszych porad.

Ranking TOP 10: Najlepszy blender wysokoobrotowy

Sprzęt kuchenny na co dzień ułatwia pracę i wyręcza w trudnych oraz męczących czynnościach. Blendery kielichowe służą głównie do rozdrabniania i mieszania różnych produktów, nie tylko dla dzieci, ale również koktajli orzeźwiających, dietetycznych czy zup. Wybranie blendera, który pozostawi cenne właściwości w koktajlu, a nie pozostawi drobnych kawałków, nie jest łatwe, dlatego przygotowaliśmy praktyczny poradnik. Sprawdź i wybierz najlepszy blender dla siebie.

Ranking TOP 10: Najlepszy zegarek sportowy

Smartband, Smartwatch, czy zegarek sportowy? Czym się od siebie różną, co wybrać i jak dopasować odpowiedni do własnych potrzeb? Jakie funkcje można odnaleźć, w osobistym asystencie do treningów i poprawy wyników sportowych. Jak inteligentny zegarek może zastąpić, lub rozszerzyć funkcjonalność telefonu? Sprawdź nasz poradnik i łatwo podejmij decyzję.

Ranking TOP 10: Najlepszy smartwatch damski

Inteligentne zegarki coraz częściej zastępują klasyczne, które z reguły mierzą tylko czas. Nowoczesne smartwatche mają elegancki design, co oznacza, że pasują nawet do sukienki czy do casualowego stylu. Wybór odpowiedniego smartwatcha nie jest łatwy, między modelami występuje wiele różnic w parametrach, trwałości i wytrzymałości. Sprawdź rankingowe propozycje, aby wybrać najlepszy model smartwatcha damskiego i ciesz się doskonałym prezentem przez wiele lat.

Ranking TOP 10: Najlepszy smartfon do 500 i 600 zł

Smartfony obecnie mają coraz to więcej funkcji, lepsze aparaty wyświetlacze i wytrzymałość baterii. Producenci prześcigają się w sprzedawaniu liczb w specyfikacji, ale nie zawsze przekłada się to na wzrost wydajności smartfonu. Podpowiadamy jak wybrać modele tanie i dobre, a przy tym w najlepszej cenie oraz jakości, tak żeby służyły długo i wydajnie.

Ranking TOP 10: Najlepszy rozdrabniacz do gałęzi

Gałęzie na stercie czy porozrzucane po ogrodzie nie tylko umniejszają estetyce, ale także stanowią zagrożenie dla bawiących się w ogrodzie dzieci. W dodatku utrudniają koszenie trawy i zbieranie owoców. Z pewnością trzeba takie gałęzie pozbierać, tylko co dalej? Najkorzystniej rozdrobnić i zastosować jako opał, drzewną wyściółkę lub wyrzucić do odpadów bio. W tym pomogą na pewno rozdrabniacze do gałęzi, są różne i nie sposób wybrać najmocniejszy za kilka tysięcy. Jak więc wybrać Dobry rozdrabniacz na własne potrzeby?

Ranking TOP 10: Najlepsze gry dla dorosłych

Zastanawiasz się jaką grę wybrać na spotkanie towarzyskie? Gra na telefonie nie rozkręci imprezy tak dobrze, jak tradycyjna domowa gra. Dowiedz się więcej, jak rozkręcić towarzystwo.

Ranking TOP 10: Najlepszy smartwatch do 500 zł

Dobranie stylowego zegarka do codziennego stroju nie jest łatwe, tym bardziej wybór funkcjonalnego smartwatcha jest o wiele trudniejszy. Mnogość funkcji pozwala na zastąpienie smartfonu inteligentnym zegarkiem, który dużo trudniej zgubić z nadgarstka. Sprawdź jakie modele spełniają standardy najbardziej wymagających i to w cenie do 500 zł.

Ranking TOP 10: Najlepsza obroża przeciw kleszczom

Choroby przenoszone przez zewnętrzne pasożyty, to problem nie tylko dla pupila, ale także zagrożenie dla dzieci i domowników. Podpowiadamy, w jaki sposób skutecznie ochronić się przed inwazją kleszczy i pcheł. Zagrożeniem mogą stać się również nieodpowiednie obroże przeciw uporczywym kleszczom. Sprawdź jak dobrać obroże dla swojego pupila, nie szkodząc innym zwierzętom w domostwie.

Ranking TOP 10: Najlepsza suszarko-lokówka

Suszarka suszy włosy, ale nie radzi sobie z modelowaniem fryzury. Lokówka z kolei umożliwia zakręcanie włosów w loki, ale trudniej wykonać lokówka delikatne fale. Z pomocą przychodzi wielozadaniowa suszarko-lokówka, która kręci, faluje, suszy, wyczesuje i jonizuje włosy. Dobrej jakości lokówko-suszarka może zastąpić kilka pielęgnacyjnych AGD. Jak wybrać takie urządzenie, czym się kierować, na co zwracać uwagę i jak przy tym nie wydać fortuny? Na te więcej pytań odpowiadamy w naszym poradniku, prezentując modele, które spełniają właściwe kryteria.